فواد

زهی عشق زهی عشق که ماراست خدايا
چه نغز است و چه خوب است و چه زيباست خدايا
چه گرميم چه گرميم ازين عشق چو خورشيد
چه پنهان و چه پنهان و چه پيداست خدايا
(از دیوان کبیر غزلیات مولوی )

/ 0 نظر / 5 بازدید