ساغر

ارزش واقعی آمها نه بخاطر حرفهاییست که برای گفتن دارند بلکه بخاطر حرفهاییست که برای نگفتن دارند .

/ 7 نظر / 4 بازدید
ساغر

در دنیاجای کافی برای همه هست پس به جای اینکه جای کسی را بگیری سعی کن جای خودت را پیدا کنی .

ساغر

برای رفتن گاهی باید با پای دل رفت

ساغر

آدمی هرچه انسان تر می شود چشم براه تر می شود .این حقیقت زیباییست که همچنان می در خشد .

سیدحعفرمیرجلیلی

ماامده ایم بازندگی کردن قیمت کنیم نه انکه باهرقیمتی زندگی کنیم

سیدحعفرمیرجلیلی

چه خوش صیددلش کردی بنازم چشم مستت را که کس اهوی وحشی راازاین بهترنمیگرد

مهرداد

دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده .انقدر دورم از تو که دنیا فراموشم شده

ترانه

چه کسی می گشاید قفل تنهایی دل را چه کسی می شکند شیشه تنهایی دل را