سعید

عشق یعنی همه چیز را دادن و هیچ نخواستن

/ 2 نظر / 5 بازدید
0000

زندگی زیباست در پناه نام دوست نام زیبایی که .... نام اوست

مریم

عشق دردیست شدیدتر از تمام دردهای دیگر ، زیرا در عین حال روح و قلب و کالبد را رنج می دهذ باید مرد راه عشق باشی