آّه شب

دوست موجود نازنيني است كه داووديهايش را براي تو مي چيند وپيشكش مي كند وانديشه سودا ندارد،غنچه هايي راكه از دست مي دهد هيچ نمي بيند اماتوشه دوستي را قدر ميداردوبهترينهاي خويش رابه تو ميدهد وبازدوباره مي كارد...

ahe_shab.persianblog.ir

/ 0 نظر / 3 بازدید