محسن رخناره

هنرمندانه ترین تابلو هستی انسان است وهنرمندانه ترین تابلو انسان آسمانی زیستن است.

/ 4 نظر / 3 بازدید
محسن رخناره

گرمترین بوسه ات را نثار کسی کن که در سردترین لحظات به یاد تو است

محسن رخناره

زن همیشه سن خود را ازتاریخ ازدواج حساب میکند نه از تاریخ تولد

محسن رخناره

زن همیشه سن خود را ازتاریخ ازدواج حساب میکند نه از تاریخ تولد

محسن رخناره

امروز نسبت به دیروز به مرگ نزدیکتر شدیم اما به خدا چطور؟