محسن رخناره

دربهشت تنها بودن سخت ترازکویر است

/ 3 نظر / 4 بازدید
محسن رخناره

ایستاده مردن بهتر از زانو زده زندگی کردن است

محسن رخناره

مغز عاشق بزرگترین آلبوم عکس معشوق است

محسن رخناره

راه بیرون آمدن از چاه پایین کشیدن دیگران نیست بلکه صعود کردن است.