حامد

آن سوی ناکامی ها همیشه خدایی هست که جبران همه نداشتن هاست...

/ 6 نظر / 4 بازدید
حامد

مردان قانون وضع می کنند و زنان اخلاق به وجود می آورند... (کونته ورسیه)

حامد

زنانیکه می خواهند مرد باشند، زنانی هستند که نمی دانند زن هستند ... (الکساندر دوما)

حامد

چیزی که زن دارد و مرد را تسخیر می کند ، مهربانی اوست ، نه سیمای زیبایش... (ویلیام شکسپیر)

حامد

هیچ چیز غرور مرد را مثل شادی زنش ارضاء نمی کند ، چون همیشه آنرا مربوط به خود می داند... (جونسون)

حامد

آیا برده هستی؟ پس دوست نتوانی بود آیا خودکامه هستی؟ پس دوستی نتوانی داشت در زن دیر زمانی است که برده ای و خودکامه ای نهان گشته، از این رو زن را توان دوستی نیست، او عشق را می شناسد و بس... (فردریش نیچه)

حامد

خودپسندی زنان بزرگترین علت بد بختی ایشان و زوال خانواده هاست . هیچ چیز به اندازۀ خودپسندی زن ها بنای خانواده ها را ویران نکرده است... (چارلی چاپلین)