محسن رخناره

یلدا یعنی  یادمان باشد که زندگی آنقدر کوتاه است که یک دقیقه بیشتر باهم بودن را باید جشن گرفت

/ 1 نظر / 5 بازدید
محسن رخناره

هنرمندانه ترین تابلو هستی انسان است وهنرمندانه ترین تابلو انسان آسمانی زیستن است.