ابوذر اکبری

به آبادیِ این گوهر
خودآیِ قادرِ برتر
به نیک آئینیِ میهن
رسان امداد سرتاسر
به جوشش از دل خاک و
به غرش از دل ابران
تو دستش گیر  هر دستی
که سازد آن اَبـَر ایــران
غرور خفته   جاویدان
  

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
رضا

گل زرد،گل زرد،گل زرد بيا باهم بناليم از سر درد عنان تا در كف نامردمان است ستم با مرد خواهد كرد نامرد