الهه

گاهی گمان نمی کنی , ولی میشود
گاهی نمی شود که نمی شود
گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است
گاهی نگفته قرعه بنام تو میشود
گاهی گدای گدایی و بخت با تو نیست
گاهی تمام شهر گدای تو می شود...

/ 0 نظر / 6 بازدید