دزد گیر

نمی خواهم از این دنیا جدایی.....

همین بس من بخواهم از بر دنیا نداییی

/ 2 نظر / 5 بازدید
هستی

هر که گوید عاشق است کمی اغراق کرده است زیرا عاشق نا گفته خود را بسوزاندوهیچ نگویدمگر بر اهلش که این دنیا هم کم به خود دیده است

هستی

من همان دزدگیر وبلاکم که این باره به نامی دیگر امد بهر وبلاک . من چه میگویم بهر این نام ووبلاک فقط خواهم بگویم دم بچه های وبلاکمان گرم و پویا باد ..........باتشکر خدمت مادر وبلاک