الهه

سه چیز در زندگی هیچ گاه باز نمی گردد: زمان, کلمات و موقعیت ها

سه چیز در زندگی نباید از دست برود : آرامش, امید و صداقت

سه چیز در زندگی همیشه قطعی نیستند:  رویا ها, موقعیت ها و شانس

سه چیز در زندگی از با ارزش ترین هاست:  عشق, اعتماد به نفس و دوستان

/ 4 نظر / 6 بازدید
مانیا

باهم شدن یک آغاز...باهم ماندن یک پیشرفت...و با هم کار کردن یک موفقیت است.

چشمان سیاه

دوست نه حسابه که فراموش بشه نه چراغه که خاموش بشه.

مریم

جملتو دوست داشتم

مریم

جملتو دوست داشتم