بهمن

گفتم خدایا همنشینم باش  گفت من مونس کسانی هستم که مرا یاد کنند گفتم چه اسان بدست میای گفت بسبهمن اسان از دستم نده
/ 0 نظر / 167 بازدید