ياسمن

آه شب تولد وبلاگت مبارک

حکايت جالبيست !! فراموش شدگان هرگز فراموش کنندگان را فاموش نمی کنند .

/ 2 نظر / 4 بازدید
يه چشم به راه

چقدر زيبا بود اين جمله... و چه اشک هايی که از پسش فرو نريخت...

ياسمن

آنگاه كه غرور كسي را له مي كني ،‌آنگاه كه كاخ آرزوهاي كسي را ويران مي كني ، آنگاه كه شمع اميد كسي را خاموش مي كني ، آنگاه كه بنده اي را ناديده مي انگاري ، آنگاه كه گوشت را مي بندي تا صداي خرد شدن غرورش را نشنوي ، آنگاه كه خدا را مي بيني و بنده ي خدا را ناديده مي گيري ، مي خواهم بدانم دستانت را به سوي كدام آسمان دراز مي كني تا براي خوشيختي خودت دعا كني ؟ به سوي كدام قبله نماز مي گذاري كه ديگران نمي گذارند ؟؟؟؟