هستی

هر که گوید عاشق است کمی اغراق کرده است زیرا عاشق نا گفته  خود را بسوزاندوهیچ نگویدمگر بر اهلش که این دنیا هم کم به خود دیده است

/ 1 نظر / 5 بازدید
ساغر

قاتلم این نفس هاست که بی امان می تازند یر پیکر خسته من و با آب و تاب برای دیگری تعریف می کنند از لذت این تاختن ،این است که تکرار می شوند.