آه شب

زندگي چون قفسي است قفسي تنگ پر از تنهايي وچه خوب است لحظه اي غفلت آن زندانبان بعد آن هم پرواز..

ahe_shab.persianblog.ir

/ 0 نظر / 6 بازدید