زهرا

ماه من نماز ایات میخوانم وقتی گرفته ای

/ 3 نظر / 24 بازدید

نمی دانم دل به کجا زده ام به دریا یا به ریگستان غم . منتظر نوری هستم تا هدایتم کنم .

نمی دانم دل به کجا زده ام به دریا یا به ریگستان غم . منتظر نوری هستم تا هدایتم کنم .

باران

ایه ا...بهجت:ماامدهایم تابازندگی کردن قیمت پیداکنیم نه اینکه به هرقیمت زندگی کنیم