حامد

دوری به دوستیهای کوچک پایان میدهد و به دوستی های بزرگ عظمت. همانند باد که شعله های کوچک را خاموش و شعله های بزرگ را شعله ورتر میکند...

 

/ 3 نظر / 6 بازدید
باران

خدایا با تمام کوچکی ام چیزی دارم که تو با آن عظمتت نداری و آن خدایی ست که من دارم و تو نداری.

پریا

گرچه سكوت بلندترين فرياد عالم است ولي گوشم ديگر طاقت فريادهاي تو را ندارد كمي با من حرف بزن

سید محمد

در نگاه كساني كه پرواز را نميفهمند هرچه قدر اوج بگيري كوچكتر خواهي شد