انگاه که وازه ی عشق رابر قلبم نوشتی سواد نداشتم ولی به دستانت اعتماد داشتم...حال سواد دارم ولی اما دیگر به چشمان خود هم اعتماد ندارم...!!!          

/ 0 نظر / 10 بازدید