اتوسا

آتوسا

سلام محمد عزيز
من بازگشتم با کوله باری از خاطره و عطر ياد و نام محمد(ص)و بانويی که از در و ديوار مدينه عطر ياسش سرا روی دلباختگانش را صفا می بخشد و تو دوست عزيز را در گوشه گوشه آن خاک مقدس ياد کردم.

محمد

ممنون از لطفت. امید وارم که این سفر باز نصیب شما و نصیب همه اونایی که به اونجا عشق می ورزند بشه. بازم میگم حج قبول اتوسا خانم

/ 1 نظر / 5 بازدید
اتوسا

به محمد عزیز از هند سلام انچنان غریبانه گریستی هنگام رفتنم که اولین نماز را برای تو خواندم. منتی بر تو نیست که انجا یاد دوستان بیشتر با ماست و خود را فراموش می کنی و محو می شوی ....محو... یادت هست که سراغ از بانوی گم گشته مدینه گرفتی؟ بی پرده بگویمت هر گوشه گوشه که پای می گذاری بوی یاس سرمستت می کندو گویی مزارش انجاست. این است رمز فاطمه بودن... این است رمز و راز ام ابیها در عشق ورزیدن.... این است راز کعبه امال هزاران هزار شیعه شدن.... راستی درست در محلی که می گویند زهرای اطهر نماز گذارده است در حوالی خندق که رسیدیم باران بر سرمان بارید . باور می کنی؟ باران در شهر مدینه بی وقفه بر زائران گل یاس پیامبر .... من که انرا به فال نیک گرفتم تو چه فکر می کنی؟