ياسمن

در بی کران زندگی دو چيز افسونم می کند . آبی آسمان و خدا . آبی آسمان را می بينم و می دانم که نيست و خدا را نمی بينم و می دانم که هست .

/ 0 نظر / 5 بازدید