ندا

هدف زندگی و راه سرور و رهایی همانا نزدیکی دائمی به خداوند است. انسان باید دائما و در هر لحظه، در مسیر نزدیکی به خداوند، حرکت کند. او می بایست در هر حال و در هر زمان به خداوند بازگشته و به او نزدیک شود. هنگام بیداری و خواب، با سکوت و تفکر، با رویا و خواب دیدن، با تغذیه و تنفس، با عمل و کلام و با کل ابعاد و اجزاء زندگی خود...
استاد ايليا(پیمان فتاحی)

/ 8 نظر / 5 بازدید
arezu

فرشته ای از سنگ پرسید : چرا مانند خاک از خدا نمی خواهي که از توانسان بسازد ؟ سنگ تبسمی کرد و گفت : هنوز آنقدر سخت نشده ام که مستحق چنین خواسته ای باشم

arezu

شايد خطا كردم ... و تو بي آن كه فكرغربت چشمان من باشي ... نمي دانم كجا تا كي براي چه ولي رفتي ... و بعد از رفتنت باران چه معصومانه مي باريد ...

الهه

پرسيدم خدايا چطور مي توان بهتر زندگي کرد؟ خدا جواب داد: گذشته­ات را بدون هيچ تاسفي بپذير، با اعتماد زمان حال ات را بگذران و بدون ترس براي آينده آماده شو. ايمان را نگهدار و ترس را به گوشه اي انداز. شک هايت را باور نکن و هيچگاه به باورهايت شک نکن. زندگي شگفت انگيز است فقط اگر بداني که چطور زندگي کني... ------------ ايام خوبی داشته باشين

آه شب

آموخته ایم که قلب هرکس به اندازه مشت بسته اوست اما ... حقيقت این است که قلب هرکس به اندازه دست باز اوست هنگامیکه مهربانی را بیدریغ تقسیم می کند. پس قلب هایی است که نه به اندازه مشت بسته که به اندازه انگشتا نه ای نیز گنجایش ندارد و قلب هایی نیز هست که یک دشت وسعت دارد. اگر می خواهی بدانی که اندازه قلبت چقدر است به دستت نگاه کن! آنگاه که مهربانی و سخاوت در دستانت جاریست

آه شب

نارضايتی ها مانند برامدگی های جاده هستند انها سرعت تو رو کم می کنند اما تو بعد از آن از جاده نرم لذت می بری روی برآمدگی ها زياد نمان حرکت کن وقتی از اينکه چيزی رو می خواستی بدست نياوردی افسرده ای فقط محکم بشين و شاد باش چون خدا در فکر دادن چيز بهتری به تو می باشد

آه شب

دركوهستانهاي حقيقت هرگز بيهوده صعود نمي كني،امروز به قله اي بلندتر دست مي يابي يا به توان خود مي افزايي كه فردا فراتر روي

آه شب

3چيز در زندگي انسان مهم است:اول آنكه مهربان باشيد،دوم آنكه مهربان باشيد،سوم آنكه مهربان باشيد