عروس رند(نانی آزاد)

دیروز گفتند فکرش به سر کنم
امروز گویند فکرش زسر به در کنم
من گویم جایش سر نیست که درون کنم یا برون
جایش قلبیست که دردکش است و جاودان
هیچگاه به در نکند دردی که به عرشش نشست

/ 0 نظر / 4 بازدید